• Voor je ligt een korte arrestantengroep handleiding, korte tips tegen tralies. Het eerste deel is vooral bedoeld voor mensen die als arrestantengroep zicht willen houden op mensen die aan een actie, protest of demonstratie gaan deelnemen. Het idee van de arrestantengroep (ook wel AG of arrestogroep genoemd) is om de deelnemers zo goed mogelijk te informeren, mensen te vertellen wat er kan gaan gebeuren en als mensen gearresteerd zijn, te fungeren als een soort coördinatiepunt. Het zal vast chaotisch verlopen, maar ondersteuning van mensen die gevangen zitten is voor mensen die net hebben deelgenomen aan een actie of demonstratie van groot belang. Het tweede deel zijn enkele rechten en plichten die voor iedereen van belang zijn om te weten. Het laatste deel, deel drie, zijn wat voorbeeldbrieven, pamfletten, flyers en formulieren die te gebruiken zijn. Voor informatie: info(@)arrestantengroep.org.

 • Pdf

 • Meest gebruikte wetsartikelen arrestatie van activisten

  Misdrijven
  Bij sommige misdrijven is inverzekeringstelling altijd mogelijk, bij sommige alleen als je niet geïdentificeerd wordt (zie artikel 67 wetboek van Strafvordering). Zolang je anoniem bent kan het altijd gebeuren dat je in vreemdelingenbewaring gesteld wordt op het  moment dat je strafrechtelijke bewaring ten einde is. Nogmaals, de uren tussen 00.00 uur ’s nachts en 09.00 uur ’s ochtends worden niet meegerekend bij het aantal uren dat je vastzit.

  Huisvredebreuk (art. 138 lid 1 Sr).
  Hij die in de woning of het besloten lokaal of erf, bij een ander in gebruik, wederrechtelijk binnendringt of, wederrechtelijk aldaar vertoevende, zich niet op de vordering van of vanwege de rechthebbende aanstonds verwijdert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

  Als je wordt aangehouden op grond van dit artikel kan je, indien je je identificeert of je identiteit achterhaald wordt, maximaal 6 uur worden vastgehouden. Je kan niet in verzekering worden gesteld. Je hebt wel het recht je advocaat te spreken voor je eerste verhoor. Indien je anoniem blijft mag je wel in verzekering worden gesteld en heb je het recht je advocaat te spreken voor het eerste verhoor en bij inverzekeringstelling.

  Kraken (art.138a Sr.)
  • Hij die in een woning of gebouw, waarvan het gebruik door de rechthebbende is beëindigd, wederrechtelijk binnendringt of wederrechtelijk aldaar vertoeft, wordt, als schuldig aan kraken, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar van de derde categorie.
  • Indien hij bedreigingen uit of zich bedient van middelen geschikt om vrees aan te jagen, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.
  • De in het eerste en tweede lid bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien twee of meer verenigde personen het misdrijf plegen.

  Als je wordt aangehouden op grond van dit artikel kan je, ongeacht of je wel of niet geïdentificeerd bent, in verzekering worden gesteld. Je hebt het recht je advocaat te spreken voor je eerste verhoor en bij inverzekeringstelling.

  Openlijke geweldpleging (art. 141 Sr)
  Zij die openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen, worden gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste  vier jaren en zes maanden of geldboete van de vierde categorie.

  Als je wordt aangehouden op grond van dit artikel kan je, ongeacht of je wel of niet geïdentificeerd bent, in verzekering worden gesteld. Je hebt het recht je advocaat te spreken voor je eerste verhoor en bij inverzekeringstelling.

  Artikel 141a
  Hij die opzettelijk gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaft tot het plegen van geweld tegen personen of goederen wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van de vierde categorie.

  Als je wordt aangehouden op grond van dit artikel kan je, ongeacht of je wel of niet geïdentificeerd bent, in verzekering worden gesteld. Je hebt het recht je advocaat te spreken voor je eerste verhoor en bij inverzekeringstelling.

  Opruiing (Art. 131 Sr. )
  • Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, tot enig strafbaar feit of tot gewelddadig optreden tegen openbaar gezag opruit, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete van de vierde categorie.
  • Indien het strafbare feit waartoe wordt opgeruid een terroristisch misdrijf dan wel een misdrijf ter voorbereiding of vergemakkelijking van een terroristisch misdrijf inhoudt, wordt de gevangenisstraf, gesteld op het in het eerste lid omschreven feit, met een derde verhoogd.

  Als je wordt aangehouden op grond van dit artikel kan je, ongeacht of je wel of niet geïdentificeerd bent, in verzekering worden gesteld. Je hebt het recht je advocaat te spreken voor je eerste verhoor en bij inverzekeringstelling.

  Verspreiding opruiend geschrift (Art. 132 Sr. )
  • Hij die een geschrift of afbeelding waarin tot enig strafbaar feit of tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag wordt opgeruid, verspreidt, openlijk tentoonstelt of aanslaat of, om verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen te worden, in voorraad heeft, wordt, indien hij weet of ernstige reden heeft te vermoeden dat in het geschrift of de afbeelding zodanige opruiing voorkomt, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie.
  • Met dezelfde straf wordt gestraft hij die, met gelijke wetenschap of een gelijke reden tot vermoeden, de inhoud van een zodanig geschrift openlijk ten gehore brengt.

  Als je wordt aangehouden op grond van dit artikel kan je, ongeacht of je wel of niet geïdentificeerd bent, in verzekering worden gesteld. Je hebt het recht je advocaat te spreken voor je eerste verhoor en bij inverzekeringstelling.

  Computervredebreuk (Art. 138ab Sr.)
  Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie wordt, als schuldig aan computervredebreuk, gestraft hij die opzettelijk en wederrechtelijk binnendringt in een geautomatiseerd werk of in een deel daarvan. Van binnendringen is in ieder geval sprake indien de toegang tot het werk wordt verworven:
  a. door het doorbreken van een beveiliging
  b. door een technische ingreep
  c. met behulp van valse signalen of een valse sleutel, of
  d. door het aannemen van een valse hoedanigheid.

  Als je wordt aangehouden op grond van dit artikel kan je, ongeacht of je wel of niet geïdentificeerd bent, in verzekering worden gesteld. Je hebt het recht je advocaat te spreken voor je eerste verhoor en bij inverzekeringstelling.

  Wederspannigheid/verzet bij arrestatie (art. 180 Sr)
  Hij die zich met geweld of bedreiging met geweld verzet tegen een ambtenaar werkzaam in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening, of tegen personen die hem daarbij krachtens wettelijke verplichting of op zijn verzoek bijstand verlenen, wordt als  schuldig aan wederspannigheid gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

  Als je wordt aangehouden op grond van dit artikel kan je, indien je je identificeert of je identiteit achterhaald wordt, maximaal 6 uur worden vastgehouden. Je kan niet in verzekering worden gesteld. Je hebt wel het recht je advocaat te spreken voor je eerste verhoor. Indien je anoniem blijft mag je wel in verzekering worden gesteld en heb je het recht je advocaat te spreken voor het eerste verhoor en bij inverzekeringstelling.

  Wederspannigheid/verzet bij arrestatie gepleegd
  door twee of meer personen (art. 182 lid 1 Sr)
  De dwang en de wederspannigheid in de artikelen 179 en 180 omschreven, door twee of meer personen met verenigde krachten gepleegd, worden gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie.

  Als je wordt aangehouden op grond van dit artikel kan je, ongeacht of je wel of niet geïdentificeerd bent, in verzekering worden gesteld. Je hebt het recht je advocaat te spreken voor je eerste verhoor en bij inverzekeringstelling.

  Niet opvolgen van een ambtelijk bevel (art. 184 lid 1 Sr)
  Hij die opzettelijk niet voldoet aan een bevel of een vordering, krachtens wettelijk voorschrift gedaan door een ambtenaar met de uitoefening van enig toezicht belast of door een ambtenaar belast met of bevoegd verklaard tot het opsporen of onderzoeken van strafbare feiten, alsmede hij die opzettelijk enige handeling, door een van die ambtenaren ondernomen ter uitvoering van enig ettelijk voorschrift, belet, belemmert of verijdelt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.

  Als je wordt aangehouden op grond van dit artikel kan je, indien je je identificeert of je identiteit achterhaald wordt, maximaal 6 uur worden vastgehouden. Je kan niet in verzekering worden gesteld en hebt niet het recht je advocaat te spreken of aanwezig te hebben bij een eventueel verhoor. Indien je anoniem blijft mag je wel in verzekering worden gesteld en heb je wel het recht je advocaat te spreken.

  Belediging (art. 261 lid 1 Sr)
  Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastlegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

  Als je wordt aangehouden op grond van dit artikel kan je, indien je je identificeert of je identiteit achterhaald wordt, maximaal 6 uur worden vastgehouden. Je kan niet in verzekering worden gesteld en hebt niet het recht je advocaat te spreken of aanwezig te hebben bij een eventueel verhoor. Indien je anoniem blijft mag je wel in verzekering worden gesteld en heb je wel het recht je advocaat te spreken.

  Bedreiging (art. 284 lid 1 en verder)
  Met gevangenisstraf van ten hoogste negen maanden of geldboete van de derde categorie wordt gestraft:
  • hij die een ander door geweld of enige andere feitelijkheid of door bedreiging met geweld of enige andere feitelijkheid, gericht hetzij tegen die ander hetzij tegen derden, wederrechtelijk dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden; Kan ook in groepsverband, art. 285. Voor bedreiging bestaat de mogelijkheid van een inverzekeringstelling.

  Als je wordt aangehouden op grond van dit artikel kan je, ongeacht of je wel of niet geïdentificeerd bent, in verzekering worden gesteld. Je hebt het recht je advocaat te spreken voor je eerste verhoor en bij inverzekeringstelling.

  Mishandeling (art. 300 lid 1 Sr en verder)
  Mishandeling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie. Artikel 300 kent nog een aantal andere leden, die zien op verzwarende omstandigheden (lichamelijk letstel, dood).

  Als je wordt aangehouden op grond van dit artikel kan je, ongeacht of je wel of niet geïdentificeerd bent, in verzekering worden gesteld. Je hebt het recht je advocaat te spreken voor je eerste verhoor en bij inverzekeringstelling.

  Vernieling (art. 350 Sr)
  Hij die opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, vernielt, beschadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

  Als je wordt aangehouden op grond van dit artikel kan je, ongeacht of je wel of niet geïdentificeerd bent, in verzekering worden gesteld. Je hebt het recht je advocaat te spreken voor je eerste verhoor en bij inverzekeringstelling.

  Terug naar inhoudsopgave