• Voor je ligt een korte arrestantengroep handleiding, korte tips tegen tralies. Het eerste deel is vooral bedoeld voor mensen die als arrestantengroep zicht willen houden op mensen die aan een actie, protest of demonstratie gaan deelnemen. Het idee van de arrestantengroep (ook wel AG of arrestogroep genoemd) is om de deelnemers zo goed mogelijk te informeren, mensen te vertellen wat er kan gaan gebeuren en als mensen gearresteerd zijn, te fungeren als een soort coördinatiepunt. Het zal vast chaotisch verlopen, maar ondersteuning van mensen die gevangen zitten is voor mensen die net hebben deelgenomen aan een actie of demonstratie van groot belang. Het tweede deel zijn enkele rechten en plichten die voor iedereen van belang zijn om te weten. Het laatste deel, deel drie, zijn wat voorbeeldbrieven, pamfletten, flyers en formulieren die te gebruiken zijn. Voor informatie: info(@)arrestantengroep.org.

 • Pdf

 • Als je wordt gearresteerd…

  Voorbeeld brief als je wordt gearresteerd met uitleg wat er kan gebeuren, het nummer van de arrestantengroep en advocaten:

  We hebben een eigen advocaat gevraagd om mensen die eventueel vandaag worden opgepakt bij te staan en er is een arrestantengroep paraat om te ondersteunen. Daarnaast is er een aantal zaken van belang, mocht je tijdens deze actie worden gearresteerd. Ten eerste, je kan er voor kiezen je identiteit niet kenbaar te maken (je blijft anoniem, ‘NN’). Ten tweede, verklaar niets over jezelf of anderen tijdens het politieverhoor, zwijg of zeg ‘geen commentaar’ op vragen. Je hebt het recht je eigen advocaat te spreken, ook voordat de politie je gaat verhoren. Vanaf het moment dat je om je advocaat hebt gevraagd en deze is ingelicht, moet hij of zij 2 uur de tijd krijgen je te komen bezoeken. Dit geldt niet als je wordt gearresteerd voor een overtreding of onder de vreemdelingenwet, je kan dan namelijk niet in verzekering worden gesteld en daarmee heb je ook niet het recht een advocaat te spreken. Je moet dan na 6 uur (of 12 uur als je je identiteit niet kenbaar wil maken) worden vrijgelaten (let op, de uren tussen 12 uur ‘s nachts en 9 uur ’s ochtends tellen niet mee, dus in totaal kan dit oplopen tot 21 uur). Zowel bij je eerste verhoor als bij inverzekeringstelling heb
  je het recht je eigen advocaat te spreken. Maar je moet dan wel twee keer om deze advocaat vragen. Vraag je bij het eerste verhoor wel om je eigen advocaat, maar niet als je in verzekering wordt gesteld, dan krijg je alsnog een piketadvocaat. Voor alle gevallen waarin je in verzekering wordt gesteld geldt dat je maximaal 3 dagen en 15 uur kan worden vastgehouden voordat je wordt voorgeleid, wat betekent dat een rechter verder gaat beslissen of je nog langer vastgehouden mag worden.

  Het kan ook zijn dat als je anoniem blijft, je in vreemdelingenbewaring wordt gesteld. De politie kan dit doen door te beweren dat je wel eens ‘illegaal’ zou kunnen zijn en daarom het land moet worden uitgezet. Ook hier geldt: eis je eigen advocaat te spreken te krijgen! Wanneer mensen in vreemdelingenbewaring komen doet de piketcentrale een nieuwe piket melding. Dit is namelijk een ander rechtsgebied waarbij de piketcentrale mogelijk andere (gespecialiseerde) advocaten benaderd en waarbij andere regels gelden.

  Als je vrij bent, bel de arrestantengroep. Laat weten waar je vast zat, of er meer mensen bij je zijn, waarvoor je werd vastgehouden en of je een dagvaarding hebt gekregen. Je kan de arrestantengroep ook nog altijd later bellen voor hulp en informatie.

  Advocaat strafrecht:
  Advocaat vreemdelingenrecht:

  Arrestantengroep:

  In case you get arrested
  We have arranged our own lawyer in case people will get arrested and a legal support group is standby. Besides that there are some important things to know in case you get arrested during this action. First, you can choose to not give your name to the police (you will be named ‘NN’). Second, don’t say anything about yourself or others when you are interrogated, hold one’s tongue or just say ‘no comment’. You have the right to see your own lawyer, also before the interrogation. From the moment your lawyer gets informed by the police, he or she gets 2 hours to come and see you. If you get arrested for a minor offence you don’t have the right to see a lawyer. You should be released after 6 hours (or 12 when you are anonymous). But, the time between 12 p.m. and 9 a.m. doesn’t count, so in the end it can take up to 21 hours. So if arrested for a crime, you have the right to see your own lawyer before the first interrogation, and when you are being put into custody (inverzekeringstelling). But, then you also have to ask for this lawyer at both times. You can be held in custody for maximum 3 days and 15 hours before you are being brought in front of a judge that will decide if you can be held in custody for a longer period.

  What can happen is, in case you stay anonymous, you will be put in foreign detention. The police will say you could be ‘illegal’ and therefore should be held in custody in order to be deported. Also in this case: demand to see your own lawyer!

  When you are out, call the legal support group. Tell where you are, if you were/are with more people, what you got accused of and if you got a subpoena. You can also call any other time for help and information.

  lawyer criminal law:
  lawyer immigration law:

   

  Terug naar inhoudsopgave

  Flyer voor deelnemers aan een activiteit

  Voorbeeld flyer voor mensen die aan een actie of demonstratie gaan deelnemen. Belangrijkste voor mensen die gaan protesteren is dat er een advocvaat is geregeld en dat de arrestantengroep paraat zit.

  Graag willen we je de volgende informatie geven voor het geval je tijdens deze demonstratie wordt gearresteerd. We hebben een eigen advocaat gevraagd om mensen die eventueel vandaag worden opgepakt bij te staan. Het is dus heel belangrijk dat, als je wordt gearresteerd, je om deze advocaat vraagt en blijft vragen, ook al probeert de politie je wijs te maken dat deze advocaat het te druk heeft of dat ze haar of hem niet kunnen bereiken. Vertel de politie alleen dat je deze advocaat wilt zien en onthoud, je hebt het recht om te zwijgen, en neem dit recht dan ook. Vertel dus verder niets! Want alles wat je zegt over jezelf of andere mensen kan tegen jou of tegen anderen gebruikt worden. Mocht je tijdens de demonstratie zien dat iemand wordt opgepakt of wil je achteraf informatie, bel dan de arrestantengroep. Noem nooit namen over de telefoon, geef een beschrijving van de gearresteerde persoon en leg kort uit wat er gebeurd is.

  Advocaat:

  Arrestantengroep:

  Terug naar inhoudsopgave

  Gearresteerd? Dit moet je weten!

  Schrijf de naam van je eigen advocaat en het nummer van de arrestantengroep voorafgaande aan een actie ergens op je lichaam of beter onthoud het nummer gewoon. Blijf om je eigen advocaat vragen, ook al weigert de politie je deze te geven en krijg je een piketadvocaat in je maag gesplitst. Vertel de piketadvocaat niets anders dan dat je met je eigen advocaat wil spreken en vraag de piketadvocaat om jouw advocaat in te lichten.

  Je gaat straks deelnemen aan een actie/demo, waar ook politie op af kan komen, dus let goed op elkaar, laat je niet provoceren en laat niet toe dat
  de politie zomaar mensen mee kan nemen. Als er toch mensen gearresteerd worden, let dan goed op hoe ze eruit zien, wat er gebeurt, waar ze worden opgepakt etc. en geef dit door aan de arrestantengroep. Mochten arrestaties niet te verhinderen zijn, dan is het handig om van het volgende op de hoogte te zijn:

  • Je hebt het recht om je naam NIET te noemen, wat de politie ook zegt. Ook na de invoering van de id-plicht heb je nog het recht om anoniem te blijven.
  • VERKLAAR NOOIT IETS OVER JEZELF OF OVER ANDEREN!!
  • De politie is verplicht je te vertellen waarvoor je bent gearresteerd.
  • Als je gearresteerd bent kan de politie je bij een overtreding je zeker 6 uur vasthouden, je fouilleren en al je persoonlijke spullen afnemen. Als je je naam niet zegt en je verdacht wordt van een overtreding kan de politie je nog 6 uur extra vasthouden voor onderzoek naar je identiteit. De politie is dan gerechtigd om onder andere foto’s en vingerafdrukken te nemen (n.b: de tijd tussen 12 uur `s nachts en 9 uur `s ochtend telt niet mee). Als je wordt verdacht van een overtreding moeten ze je dus na maximaal 21 uur laten gaan.
   Soms gebeurt het dat ze mensen die anoniem blijven in vreemdelingendetentie plaatsen. Als je verdacht wordt van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten dan is het 9 uur in plaats van 6 uur en kan je in verzekering worden gesteld.
  • Als je wordt gearresteerd voor een misdrijf heb je het recht om je eigen advocaat te zien, maar daar moet je wel zelf om vragen! Voordat de politie je gaat verhoren moet je in de gelegenheid
   worden gesteld met je advocaat te spreken. Vanaf het moment dat  je om je advocaat hebt gevraagd en deze is ingelicht, moet hij of zij 2 uur de tijd krijgen je te komen bezoeken. Neem geen piketadvocaat, maar vraag om je eigen advocaat. De kans bestaat echter dat de politie zegt dat ze dit niet kunnen regelen of dat dit je geld gaat kosten. Je moet dus steeds opnieuw om de eigen advocaat vragen, zowel voor het eerste verhoor, als ondersteuning tijdens het eerste verhoor en bij inverzekeringstelling opnieuw!
  • Inverzekeringstelling duurt maximaal 3 dagen en 15 uur. Soms vraagt de officier van justitie echter om verlenging van de inverzekeringstelling. Als dat verzoek wordt ingewilligd komen er maximaal 3 dagen bovenop deze periode.
  • Willen ze je langer vast houden, in bewaring stellen, dan moet je binnen deze drie dagen en 15 uur voor een onderzoeksrechter worden gebracht. Anders moet je worden vrijgelaten. De inbewaringstelling, voorarrest, kan een aantal keren verlengd worden. Je advocaat kan je hier verder over inlichten.
  • Als je vrijgelaten wordt, neem dan contact op met de arrestantengroep. Zij weten hoeveel mensen er zijn opgepakt en willen ookg raag weten wanneer je weer vrij gelaten bent. Ze kunnen je onder andere adviseren over wat te doen met een eventuele dagvaarding.

  Nog wat algemene punten:

  • Je hebt ook recht op vegetarisch/veganistisch eten en wanneer nodig medische hulp. Eis dit. De politie zal namelijk hier erg moeilijk over kunnen doen, vooral als je anoniem blijft.
  • Vrouwen mogen alleen door vrouwelijke agenten worden gefouilleerd, mannen alleen door mannen.
  • Je hebt recht op een tolk bij het verhoor.
  • De politie neemt het zelf niet zo nauw met de regels en zal je verblijf heel onaangenaam kunnen maken.
  • Hou je taai en realiseer je dat een hoop mensen bezig zijn je vrij te krijgen.

  Terug naar inhoudsopgave

  Piket advocaat of eigen advocaat

  Brief aan advocaten om informatie in te winnen waar mensen die gearresteerd zijn, zijn gebleven. Soms informeert de politie niet de advocaat die iemand opgeeft, maar wijst een andere advocaat toe.

  Beste meneer/mevrouw,

  De arrestantensteungroep biedt ondersteuning aan actievoerders die zijn opgepakt. We geven voorlichting over ieders rechten en plichten na arrestatie, ondersteunen arrestanten en assisteren advocaten bij hun werk. Het is heel belangrijk is om activisten te kunnen ondersteunen die gearresteerd zijn en eventueel langdurig kunnen worden vastgehouden. Vooral voor activisten, die er veelal voor kiezen om op principiële gronden anoniem te blijven. Arrestantengroepen zijn onafhankelijk van advocaten en politie.

  Voor en tijdens, maar vooral ook na een actie, als een aantal actievoerders zijn gearresteerd, probeert de arrestantensteungroep zijn werk te doen. Dit omvat het uitzoeken waar de mensen vastzitten, hoeveel mensen er in totaal zijn gearresteerd, waarvan ze worden verdacht en of de mensen wel of niet hun eigen voorkeursadvocaat krijgen. Als ze niet hun eigen voorkeursadvocaat hebben gekregen zoeken we via de piketcentrale en de piketlijsten uit welke advocaten die dag piketdiensten draaien en of één van hen een melding heeft binnengekregen die betrekking zou kunnen hebben op één van de mensen.

  Het gebeurt namelijk nog wel eens dat de politie de voorkeursadvocaat niet contacteert, maar simpelweg de piketcentrale belt. Soms bepaalt de politie voor arrestanten of er een schijn van belangenverstrengeling is zonder die beslissing over te laten aan de advocaat en arrestanten zelf.

  Steeds vaker krijgen we meldingen van mensen die ‘kwijt’ zijn, mensen die (ook als ze duidelijk Nederlands spreken) in vreemdelingenbewaring belanden. Mensen die hun veganistisch eten, hun medicijnen, hun medische verzorging onthouden wordt. Om te laten merken dat de activisten niet alleen staan en dat er buiten ook mensen beseffen dat zij nu vast zitten, is ons werk de eerste dagen na de arrestaties erg belangrijk.

  Daar hebben we wel de ondersteuning van onze advocaten voor nodig. Dat is moeilijk als mensen niet hun eigen advocaat krijgen of als mensen door de stress en de schrik niet meer weten naar wie ze moeten vragen. Daarom bellen we rond en vragen we aan de advocaten die piketdienst hadden of ze informatie hebben en deze ook willen delen. Dit met het besef dat de mensen die vast zitten niets liever willen dat de arrestantensteungroep hun belangen behartigt.

  Hopende u goed geïnformeerd te hebben,

  Met vriendelijk groet,
  namens de arrestantensteungroep

  Terug naar inhoudsopgave

  Formulier deelnemers aan een activiteit

  Formulier van de deelnemers aan een actie of demonstratie voor de arrestantengroep om bij te houden wie er gaat protesteren en wie ingelicht moet worden als iemand is gearresteerd.

  Formulier (pdf)

   

   

   

  Terug naar inhoudsopgave

   

   

  Lijst deelnemers aan een activiteit

  Overzichtslijst van de mensen die aan een actie of demonstratie deelnemen voor de arrestantengroep

  lijst (pdf)

   

  Terug naar inhoudsopgave

  Formulier melding van een arrestatie

  Formulier voor de arrestantengroep om informatie over arrestanten bij te houden.

  Datum:
  Tijd:
  Geplande actie of demo:

  Melding via:

  • Observatieteam
  • Telefonische melding door anderen;
   contactgegevens:
  • Anders, namelijk:

  Signalement arrestant:

  Aangehouden wegens:

  Waar:

  Door wie:

  Hoe laat:

  Getuigen:

  Bijzonderheden:

  • NN / naam bekend
   Let op! Namen en andere ’harde’ info niet over de telefoon laten geven, maak een afspraak voor een face-to-face ontmoeting!
  • Medicijnen nodig?
  • Vegetarisch of veganistisch?
  • Heeft de arrestant een advocaat? Zo ja, welke?
  • Heeft de arrestant boetes/straffen openstaan?

  Contactinfo, bijvoorbeeld telefoonnummers van vrienden/bekenden:

   

   

  Terug naar inhoudsopgave